Truyện của Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Một Đêm Ân Sủng Đạm Mạc Đích Tử Sắc 133 chương
Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Đạm Mạc Đích Tử Sắc 84 chương
Sầu Triền Miên Đạm Mạc Đích Tử Sắc 66 chương