Truyện của Xuân Thập Tam Thiếu

Nhật Ký AB Xuân Thập Tam Thiếu 17 chương
Quyến Luyến Roussillon Xuân Thập Tam Thiếu 40 chương
Sao Song Ngư Xuân Thập Tam Thiếu 14 chương
Bữa Tối Ở Cherating Xuân Thập Tam Thiếu 8 chương