Truyện của Xuân Nhật Phụ Huyên

Triều Thấp Xuân Nhật Phụ Huyên 17 chương
Chốn Thê Mỹ Xuân Nhật Phụ Huyên 10 chương
Gửi Cây Sồi Xuân Nhật Phụ Huyên 45 chương
Xa Gần Gang Tấc Xuân Nhật Phụ Huyên 33 chương