Truyện của Tiểu Yêu Tử

Tàm Thực Tiểu Yêu Tử 43 chương
Quái Vật Tiểu Yêu Tử 32 chương
Tan Chảy Tiểu Yêu Tử 17 chương