Truyện của Thượng Quan Sở Sở, Sở Sở

Nha Hoàn Thâu Tâm Thượng Quan Sở Sở, Sở Sở 11 chương
Cực Phẩm Khí Phụ Thượng Quan Sở Sở, Sở Sở 124 chương
Tuyệt Thế Mị Phu Nhân Thượng Quan Sở Sở, Sở Sở 78 chương
Lãnh Khốc Phu Quân Thượng Quan Sở Sở, Sở Sở 21 chương
Nhất Dạ Mê Tình Thượng Quan Sở Sở, Sở Sở 9 chương
Nhất Dạ Thâu Hoan Thượng Quan Sở Sở, Sở Sở 79 chương
Táo Bạo Khốc Nương Tử Thượng Quan Sở Sở, Sở Sở 80 chương