Truyện của Nữ vương không ở nhà

Người Ẩn Hình Nữ Vương Không Ở Nhà 71 chương
Một Nhà Dưới Chân Núi Nữ Vương Không Ở Nhà 74 chương
Mệnh Hoàng Hậu Nữ vương không ở nhà 59 chương
Diệp Diệp Có Kim Tiêu Nữ vương không ở nhà 31 chương
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu Nữ Vương Không Ở Nhà 112 chương
Diện Thủ Nữ vương không ở nhà 109 chương
Anh, Đã Lâu Không Gặp! Nữ Vương Không Ở Nhà 62 chương