Truyện của Nhược Thủy Lưu Ly

Thê Chủ Tà Mị Nhược Thủy Lưu Ly 130 chương
Ác Ma Chi Sủng Nhược Thủy Lưu Ly 130 chương
Yêu Phượng Tà Long Nhược Thủy Lưu Ly 56 chương
Khí Phi Hồ Sủng Nhược Thủy Lưu Ly 118 chương