Truyện của Nhu の Thiên Vũ (Nhu Nạo Thiên Vũ/ Nhu Chi Thiên Vũ)

Kỵ Sĩ Diệt Vong Nhu の Thiên Vũ (Nhu Nạo Thiên Vũ/ Nhu Chi Thiên Vũ) 11 chương