Truyện của Ngữ Lạc Thiên Hồ

Dị Thế Thú Duyên Ngữ Lạc Thiên Hồ 30 chương
Dạ Thế Thú Duyến Ngữ Lạc Thiên Hồ 30 chương