Truyện của Ngô Biển Quân

Thần Mộ Ngô Biển Quân 285 chương
Thần Mộ 2 Ngô Biển Quân 513 chương
Thần Mộ Ii Ngô Biển Quân 507 chương