Truyện của Mực Thích Lặn Nước

Áo Thuật Thần Tọa Mực Thích Lặn Nước 95 chương
Trường Dạ Dư Hỏa Mực Thích Lặn Nước 329 chương
Quỷ Bí Chi Chủ Mực Thích Lặn Nước 500 chương