Truyện của Mộng Khê Thạch

Quyền Trượng Mộng Khê Thạch 183 chương
Xuyên Thư Ký Mộng Khê Thạch 梦溪石 10 chương
Vô Song Mộng Khê Thạch 191 chương