Truyện của Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn

Tuý Hoa Ấm Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn 21 chương
Gió Đông Tiều Tụy Lưu Thủy Vô Tình /Lưu Thủy Sàn Sàn 33 chương