Truyện của Lưu Diên Trường Ngưng

Phù Sinh Nhược Mộng Lưu Diên Trường Ngưng 105 chương
Sư Thuyết Lưu Diên Trường Ngưng 130 chương