Truyện của Hiên Viên Huyền

Chú Thiền Ký Hiên Viên Huyền 20 chương
Mít Ướt Hiên Viên Huyền 10 chương
Sở Sở Hiên Viên Huyền 40 chương
Đứa Con Câm Hiên Viên Huyền 10 chương