Truyện của Giả Oán Chúc

Phùng Thanh Giá Oản Chúc 75 chương
Khước Lục Giá Oản Chúc 49 chương
Phù Lam Giá Oản Chúc 73 chương
Hái Hồng Giá Oản Chúc 69 chương