Truyện của Dương Quang Tình Tử

Phu Nhân Vạn An Dương Quang Tình Tử 21 chương
Vượng Phu Kế Phi Dương Quang Tinh Tử 25 chương