Truyện của Đông Phương Ngọc Như Ý

Điền Viên Mật Sủng Đông Phương Ngọc Như Ý 51 chương
Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ Đông Phương Ngọc Như Ý 31 chương
Thục Nữ Dụ Phu Đông Phương Ngọc Như Ý 63 chương
Đại Thiếu Gia Ế Vợ Đông Phương Ngọc Như Ý 113 chương