Truyện của Đại Phong Quát Quá

Du Hí Ý Ngoại Đại Phong Quát Quá 8 chương
Hựu Nhất Xuân Đại Phong Quát Quá 71 chương
Lục Thủy Thanh Sơn Đại Phong Quát Quá 37 chương
Uyên Ương Phổ Đại Phong Quát Quá 17 chương
Bát Điểm Đương Đại Phong Quát Quá 30 chương
Long Duyên (Tập 1) Đại Phong Quát Quá 9 chương
Duyên Nợ Đào Hoa Đại Phong Quát Quá 27 chương
A Khinh Đại Phong Quát Quá 24 chương
Khung Giờ Vàng Đại Phong Quát Quá 30 chương
Hồ Ly Đại Phong Quát Quá 2 chương