Truyện của Công Tử Hoan Hỉ

Cựu Nhân Công Tử Hoan Hỉ 13 chương
Diễm Quỷ Công Tử Hoan Hỉ 16 chương
Hoàn Khố Công Tử Hoan Hỉ 13 chương
Tân Hoan Công Tử Hoan Hỉ 23 chương
Vi Thần Công Tử Hoan Hỉ 12 chương
Quỷ Giá Công Tử Hoan Hỉ 17 chương
Báo Ân Kí Công Tử Hoan Hỉ 12 chương
Hàng Ma Tháp Công Tử Hoan Hỉ 20 chương
Hạ Tân Lang Công Tử Hoan Hỉ 23 chương
Trúc Báo Bình An Công Tử Hoan Hỉ 6 chương