Truyện của Cô Quang Tàn Chiếu

Yên Nguyệt Ca Cô Quang Tàn Chiếu 18 chương
Ám Dạ Ma Vương Cô Quang Tàn Chiếu 20 chương
Xuy Sầu Cô Quang Tàn Chiếu 11 chương