Truyện của Bất Tất Bất Tất.

Hoàng Hôn Huyết Sắc Bất Tất Bất Tất. 40 chương