Truyện của Thạch Đầu Dữ Thủy

Hoàng Đế Nan Vi Thạch Đầu Dữ Thủy 233 chương
Đích Tử Nan Vi Thạch Đầu Dữ Thủy 199 chương
Nguyên Phối Thạch Đầu Dữ Thủy 5 chương