Truyện của Bạo Táo Đích Bàng Giải

Ông Xã Phải Được Dỗ Dành Bạo Táo Đích Bàng Giải 68 chương
Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu Bạo Táo Đích Bàng Giải 99 chương
Vu Sư Bạo Táo Đích Bàng Giải 156 chương
Tiểu Hồng Mạo Tấn Công Bạo Táo Đích Bàng Giải 61 chương
Có Ma Vật Cạnh Trái Đất Bạo Táo Đích Bàng Giải 83 chương
Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi Bạo Táo Đích Bàng Giải 61 chương